DataLife Engine / „ОТВЪД ИГРАТА ” - семинари за деца и родители по идея на д-р Илейн Стръдърс

„ОТВЪД ИГРАТА ” - семинари за деца и родители по идея на д-р Илейн Стръдърс

„Отвъд играта – школа за деца и родители” са практически семинари, насочени към активно обучение на деца с нарушено зрение и техните родители.


Приемането на „Национален план за интеграция на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета (1 януари 2004 – 1 януари 2007)” ясно посочи основния проблем пред децата със СОП в България: „Разписаните в Закона за народната просвета задължения на общообразователните детски градини и училища да приемат тези деца (чл.21 и чл.27, обн. в ДВ бр.90 от 24.09.2002 г.), на практика не гарантират тяхното обучение поради липсата на подкрепяща среда.”


През май 2006 г. Агенция „Алфа Рисърч” провежда изследване на тема „Обществени нагласи и отношение към приобщаващото образование”. Според изследването, общата нагласа на родителите на деца със СОП е в подкрепа на интегрираното обучение.


През април-септември 2006 г. Центърът за икономическо развитие (ЦИЕ) по поръчка на Фондация “Спасете децата – Обединено Кралство” провежда изследване ”Интегрираното обучение – от концепцията към практиката”. Един от изводите отново е, че масовите училища нямат компетенциите и ресурсите, за да се справят адекватно със СОП.


През следващите години, по данни на НСИ, броят на децата със СОП в специализираните институции намалява с бърз темп. Прави впечатление обаче УВЕЛИЧЕНИЯТ БРОЙ ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ. За уч.2013/2014 г. общият брой учащи в специални училища е 3842, от които 319 са деца с нарушено зрение, докато през уч. 2007/2008 г. от общо 8316 учащи в специализирани училища, 275 са с нарушено зрение.


Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.) обръща специално внимание на РОДИТЕЛИТЕ като партньор в процеса на интегриране, на които трябва да бъде оказвана методическа помощ. Поставена е цел ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО да бъде информирано за принципите и целите на включването, за да се активизира в подкрепа на интеграцията.


„Съществуват много бариери срещу включването на децата с нарушено зрение в обществото. Една от пречките е липсата на подкрепа и застъпничество спрямо родителите. Ако родителите бъдат обучени в стратегии за активно обучение на незрящите си деца, това не само би спомогнало тези деца в бъдеще да дадат своя дял за напредъка на нацията, но би излъчило застъпници и обучители сред самите родители, които са най-заинтересовани от бъдещето на децата си. Тези родители ще гарантират на следващото поколение родители, че децата им ще бъдат включени в обществото като пълноправни членове.” Д-р Илейн Стръдърс


Работният модел на семинарите, наречени "Отвъд играта", е разработен от д-р Стръдърс - ерготерапевт и антрополог, която ще вземе лично участие в провеждането им. Д-р Стръдърс ще бъде лектор в СУ „Климент Охридски” през уч. 2014/15 по линия на програмата за научен обмен Фулбрайт. Нейното участие ще бъде финансирано от Лайънс клубове в Ню Мексико по молба от група български родители на деца със зрителни и други увреждания, която вече е разгледана и одобрена.


Структура на семинар "Отвъд играта":


Първи ден: Образователна лекция за родители и свободна игра.

             Сутрин : лекция за родители /децата участват в свободна игра заедно с другия съпруг/а, доброволци и други деца/.

            Следобед: свободна игра с участието на ерготерапевти, родители и доброволци. Поведението на децата по време на свободната игра се документира и анализира и се използва при изготвянето на индивидуална оценка на всяко дете, както и за набелязване на подходящите дейности на следващия ден.


Втори ден : структурирана игра и демонстрация на индивидуална терапия.

            Сутрин: структурирана игра с демонстрация на стратегии за активно обучение.

            Следобед: индивидуални терапевтични сесии с всяко от децата, останалите наблюдават.


Трети ден : индивидуални консултации за всяко семейство с график по часове и изготвяне на доклади с препоръки за самостоятелна работа.


Структурата на семинара позволява едновременна работа с 5-6 деца, но предполага  участие на доброволци и публика, в т.ч. други терапевти, родители, студенти, "типични" деца. Целта е не само да бъдат консултирани определен брой семейства, но да се работи в общност. Това ще бъде посланието на семинара при популяризиранито му чрез медиите, включително и чрез участие на публични личности в общите игри.


Семинарите ще бъдат проведени в един или два града на България през м. април 2015 г. Предварителната подготовка за семинарите включва набиране на дарения и доброволци, които да вземат участие в тяхното провеждане и документиране. Важно е семинарите да бъдат подробно документирани: от една страна, за да служат на професионалистите в тази област, а от друга – с цел популяризация в обществото. Вярвам, че с течение на времето този подход ще спечели последователи. Работата със "специалните" деца ще излезе от терапевтичните центрове и ще бъде източник на радост за всички членове на обществото. Оттук и името - "Отвъд играта".


Разчитаме изключително много на работата на доброволци - студенти, родители, медийни работници, както и на спонсорство с цел реклама от фирми-производители на детски играчки, терапевтично оборудване и др. Участието на самите семейства на подпомаганите деца ще бъде безплатно, но обмисляме въпроса да има такса за участие на други терапевти и социални работници като наблюдатели на процеса.


Успоредно с документирането за научни и изследователски цели, семинарите могат да послужат като основа за художествено творчество - например фотография - и впоследствие да бъде оформена пътуваща изложба, отново с цел популяризация.


Гошко имаше шанса да е пациент на римска болница и впоследствие с него да работят италиански терапевти в ускорени сесии във формат, подобен на предложения от д-р Илейн Стръдърс. Съветът на италианските терапевти бе вместо да пътуваме до Италия, да организираме подобна дейност в България, за да бъде от полза за повече деца. Д-р Стръдърс консултира семейството ни при идването си в България. Така се роди идеята за семинарите.


Време е тази прекрасна идея, родена още при първата ни среща с д-р Илейн Стръдърс, да поеме по пътя на своето осъществяване.

 

Фейсбук страница: Отвъд играта / Beyond the Play

 

 

27-09-2014, 22:51
Вернуться назад